_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ส่งกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ ณ จว.สงขลา
"จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์" เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรม ร.๒ พล.นย./ฉก.นย.๔๑๑ ส่งกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ ณ จว.สงขลา ประเภทบุคคล ระยะมาตรฐาน จำนวน ๓ นาย ๑.น.อปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ฯ ได้ลำดับที่๒๙ รุ่น อายุ ๕๐-๕๔ ปี เวลา ๓.๕๐.๑๑ ชม. ๒.จ.อ.เมธาวัจน์ เลิศนิธิศิริกุล ได้ลำดับที่ ๒๙ รุ่นอายุ ๓๐-๓๔ ปี เวลา ๓.๕๐.๑๓ ชม. ๓.จ.อ.ชาญณรงค์ คงสง ได้ลำดับที่ ๑๔ รุ่นอายุุ ๑๕-๒๔ ปี เวลา ๓.๒๗.๒๔ ชม. และส่งกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมระยะมาตรฐาน จำนวน ๑ ทีม ได้ลำดับที่ ๗ เวลา ๒.๒๖.๓๘ ชม. "ภารกิจสำเร็จ กำลังพลปลอดภัย"

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 151 ครั้ง
วันที่ 06 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:38:34:AM